ANTI-THEISM: “Monotheism” / Gore Vidal

Gore Vidalh/t: Anti-Theists. Pro Active Atheists. Opposing Religious Harm.